Hírek

Téli rezsicsökkentés támogatás

 TÁJÉKOZTATÓ

 
Az 1364/2018. (VII. 27.) Korm. határozat alapján háztartásonként egy darab, a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások egyszeri természetbeni támogatására, a jelen Tájékoztató 1. melléklete szerinti igénybejelentés nyújtható be az érintett helyi önkormányzatnál, legkésőbb 2018. október 15. napjáig, amely határidő elmulasztása jogvesztő.
Az igénybejelentő nyilatkozaton rögzíteni szükséges az igényelt fűtőanyag fajtáját, amely később nem módosítható. Az igénylő személynek az adott háztartás a bejelentett lakhelye, vagy a bejelentett tartózkodási helye.
 
Értelmező rendelkezések:
 
háztartás: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdésének f) pontja szerint az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége.
 
érintett önkormányzat: az a települési vagy fővárosi kerületi önkormányzat, amely nem szerepel a kiépített gázhálózattal nem rendelkező települések esetében a téli rezsicsökkentés kiterjesztéséről szóló 1210/2018. (IV. 6.) Korm. határozat 2. mellékletében, és a területén található gáz- vagy távhő-szolgáltatási szerződéssel nem rendelkező háztartás.
 
 
Nem felel meg a feltételeknek az a háztartás, amely a téli rezsicsökkentés korábbi intézkedéseiben már részesült, azaz az egyetemes szolgáltatást igénybe vevő lakossági földgázfogyasztók részére biztosított téli rezsicsökkentésről szóló 37/2018. (III.8.) Korm. rendelet szerinti fogyasztásnövekedés finanszírozását segítő juttatásban részesült lakossági fogyasztó vagy fogyasztói közösség, illetve a fűtési célú távhőszolgáltatást igénybe vevő lakossági felhasználók részére biztosított téli rezsicsökkentésről szóló 39/2018. (III.12.) Korm. rendelet szerinti, a téli fogyasztási időszakban bekövetkező fogyasztásnövekedés finanszírozását segítő árkompenzáció jóváírásban részesült, távhőszolgáltatást igénybe vevő lakossági fogyasztó. A kizárólag elektromos fűtési móddal rendelkező háztartások nem jogosultak az igénybejelentésre.
 
Az igénybejelentőnek tudomásul kell vennie, hogy a BM OKF jogosult ellenőrizni az igénybejelentéssel érintett háztartást, mely téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült. Nyilatkozni kell arról, hogy a BM OKF által végzett ellenőrzést semmilyen formában nem akadályozza az igénybejelentő, valamint tudomásul veszi, hogy az ellenőrzés akadályozása esetén az igényjogosultság megszűnik.
 
Rosszhiszemű igénybevétel esetén az önkormányzat szabálysértési vagy – minősítő körülmény fennállása esetén – büntetőeljárást kezdeményez.
Az igénybejelentéshez szükséges nyomtatvány a Kenyeri Közös Önkormányzati Hivatal székhelyén és kirendeltségein igényelhetők:
 
Kenyeri székhely
9514 Kenyeri , Ady u. 72.
Tel: 95 / 390 - 003.
Hétfőtől –csütörtökig 08 órától 12 óráig 13 órától 16 óráig
Pénteken 08 órától 12 óráig
 
Kemenesmagasi Kirendeltség
9522 Kemenesmagasi, Kossuth u. 35.
Tel: 95 / 480-001.
Hétfőtől –csütörtökig 08 órától 12 óráig 13 órától 16 óráig
Pénteken 08 órától 12 óráig
 
Vönöcki Kirendeltség
9516 Vönöck Szili Pál u. 10.
Tel: 95/ 485-001.
Hétfő 08 órától 12 óráig 13 órától 16 óráig
Kedd 08 órától 12 óráig
Szerda 08 órától 12 óráig 13 órától 16 óráig
Csütörtök   08 órától 12 óráig
Pénteken 08 órától 12 óráig
 
Kemenesszentmártoni Kirendeltség
9521 Kemenesszentmárton, Úttörő u. 40.
Mivel a kirendeltség csak hetente egy alkalommal szerdai nap 10-12 óráig fogad ügyfelet, az igény a vönöcki kirendeltségen is benyújtható ügyfélfogadási időben.
 
Szergényi Kirendeltség
9523 Szergény, Kolozsvári u. 72.
Tel: 95/482-001.
Hétfő 08,30 órától 12 óráig
Kedd – ügyfélfogadás nincs
Szerda 08,30 órától 12 óráig
Csütörtökön 13 órától 15,30 óráig
Pénteken ügyfélfogadás nincs
 
Pápoci Kirendeltség
9515 Pápoc, Sárvár u. 1.
Tel: 95 / 392-001.
Hétfőtől –csütörtökig 08 órától 12 óráig 13 órától 16 óráig
Pénteken 08 órától 12 óráig
 
Csöngei Kirendeltség
9513 Csönge, Dózsa u. 23.
Tel: 95 / 395-001.
Hétfő 08 órától 12 óráig
Kedd 13 órától 14 óráig
Szerda 08 órától 12 óráig 
Csütörtök   13 órától 15 óráig
Pénteken 08 órától 10 óráig
 
 
Kenyeri, 2018.augusztus 10.
 
 
 Vörös Andrea s.k.
jegyző
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.melléklet
Igénybejelentő nyilatkozat
a téli rezsicsökkentés végrehajtását követően szükségessé váló további intézkedésekről szóló 1364/2018. (VII. 27.) Korm. határozatban foglalt háztartások részére
 
Alulírott,
Név: ……………………………………… Születési név: ………………………………..
Szül.hely, idő: ……………………, □□□□.□□.□□           
Anyja neve:………………………………….
Lakóhely:
irányítószám:□□□□ település:……………………..
közterület neve:……….………..………. közterület jellege: …..………… házszám: …
épület: … lépcsőház: … emelet: … ajtó: …
Tartózkodási hely:
irányítószám:□□□□ település:……………………..
közterület neve:……….………..………. közterület jellege: …..………… házszám: …
épület: … lépcsőház: … emelet: … ajtó: …
nyilatkozom, hogy a téli rezsicsökkentés végrehajtását követően szükségessé váló további intézkedésekről szóló 1364/2018. (VII. 27.) Korm. határozatban foglaltak alapján igénybejelentő lapot nyújtok be a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások egyszeri természetbeni támogatására.
 
Igénybejelentés szerinti ingatlan (háztartás[1]) címe: 
irányítószám:□□□□ település:……………………..
közterület neve:……….………..………. közterület jellege: …..………… házszám: …
épület: … lépcsőház: … emelet: … ajtó: …
 
A juttatás igényelendő formája[2]:
 
tűzifa              szén                 propán-bután palackos gáz                propán-bután tartályos gáz
 
fűtőolaj                       pellet/brikett
 
 
Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a 2017/2018-as gázév téli fogyasztási időszakában bekövetkező fogyasztásnövekedés finanszírozását segítő 12 000 forint összegű juttatásban sem az egyetemes szolgáltatást igénybe vevő lakossági földgázfogyasztók részére biztosított téli rezsicsökkentésről szóló 37/2018. (III. 8.) Korm. rendelet, sem a fűtési célú távhőszolgáltatást igénybe vevő lakossági felhasználók részére biztosított téli rezsicsökkentésről szóló 39/2018. (III. 12.) Korm. rendelet alapján az igénybejelentésben szereplő háztartás nem részesült. Hozzájárulok ahhoz, hogy ennek ellenőrzése céljából a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: BM OKF) az igénybejelentésben szereplő háztartás tekintetében a gáz- és áramszolgáltatónál rendelkezésre álló, a támogatásra vonatkozó adatokat megismerje.
 
Tudomásul veszem, hogy a BM OKF jogosult ellenőrizni, hogy az igénybejelentéssel érintett háztartás a fentiekben felsorolt téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült. Nyilatkozom arról, hogy BM OKF által végzett ellenőrzést semmilyen formában nem akadályozom, valamint tudomásul veszem, hogy az ellenőrzés akadályozása esetén az igényjogosultság megszűnik.
 
A nyilatkozat aláírásával hozzájárulok ahhoz, hogy a jelen nyilatkozaton szereplő személyes adataimat, a bejelentés szerinti érintett önkormányzat tárolja, kezelje, arról célhoz kötötten nyilvántartást vezessen, valamint azokat a támogatás igénybevétele jogszerűségének ellenőrzéséhez a Belügyminisztérium és a BM OKF részére továbbítsa, aki azokat tárolja, kezelje, arról célhoz kötötten nyilvántartást vezessen. Hozzájárulok továbbá, hogy a BM OKF az ellenőrzés lefolytatásához az illetékes közigazgatási szervtől, illetve az illetékes közműszolgáltatótól az igénybejelentéssel érintett háztartás adatait megkérje. 
 
Az adatkezelés a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: GDPR) 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja értelmében az érintett hozzájárulásán alapul.
 
Kijelentem, hogy az igénybejelentő nyilatkozathoz mellékelt adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat elolvastam és azokat tudomásul vettem.
 
Kelt ……………., 2018. …………………….       
                                                                                                                                                                                                                                           ………………………………
                                                                                                    Igénybejelentő aláírása
 
 
Adatkezelési tájékoztató
a téli rezsicsökkentés végrehajtását követően szükségessé váló további intézkedésekről szóló 1364/2018. (VI. 27.) Korm. határozat szerinti igénybejelentő laphoz
 
Együttes adatkezelők:
-          érintett önkormányzat
-          BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: BM OKF), valamint a területileg illetékes katasztrófavédelmi szerv
-          Belügyminisztérium
 
Az adatkezelő megnevezése: Pápoc Község Önkormányzata
Az érintett önkormányzat megnevezése: Pápoc Község Önkormányzata
Székhelye: 9515 Pápoc, Sárvár u. 1.
Postai címe: 9515 Pápoc, Sárvár u. 1.
Telefonszáma: 95/392-001.
Telefaxszáma: ----
 
Az adatkezelő megnevezése:
BM OKF, valamint a területileg illetékes katasztrófavédelmi szerv
Székhelye:
1149 Budapest, Mogyoródi út 43.
Postai címe:
1903 Budapest, Pf.: 314
Telefonszáma:
(+36-1) 469-4347, (+36-20) 820-0089
Telefaxszáma:
(+36-1) 469-4157
 
Az adatkezelő megnevezése:
Belügyminisztérium
Székhelye:
1051 Budapest, József Attila 2-4.
Postai címe:
1903 Budapest, Pf.: 314
Telefonszáma:
(+36-1) 441-1000
Telefaxszáma:
(+36-1) 441-1437
 
 
Az érintett önkormányzat adatvédelmi tisztviselője: Vargáné Holler Nóra
Elérhetősége: 95/392-001
                      szocialistuzifa2018@gmail.com
 
A BM OKF adatvédelmi tisztviselője:
 
dr. Csekő Katalin tű. százados
Szolgálati helye: BM OKF Hivatal
 
Elérhetősége: 20/8200-559 (vonalas telefonszám)
                        kata.cseko@katved.gov.hu
 
A BM adatvédelmi tisztviselője:
dr. Tarczi-Ábrahám Dominika
 
Elérhetősége: +361/999-4348
                      dominika.abraham@bm.gov.hu
 
Milyen személyes adatokat érint az adatkezelés?
 
Az adatkezelés azonosító adatokat érint (név, születési név, szül. hely, idő, anyja neve, lakóhely, tartózkodási hely).
 
Milyen célból van szükség ezekre az adatokra?
 
A téli rezsicsökkentés végrehajtását követően szükségessé váló további intézkedésekről szóló 1364/2018. (VII. 27.) Korm. határozat (a továbbiakban: Korm. határozat) 3. pont c) alpontja alapján a BM OKF jogosult ellenőrizni, hogy az igénybejelentő korábban részesült-e téli rezsicsökkentésben, mely ellenőrzés lefolytatásához szükséges az adatok kezelése.
 
Miért jogosult az adatkezelő a személyes adatok kezelésére?
 
Az adatkezelés a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja alapján történik, vagyis mivel az érintett az igénybejelentőlap benyújtásával hozzájárult személyes adatainak kezeléséhez.
 
Az érintett az adatkezelési hozzájárulását a későbbiekben visszavonhatja.  A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. Az érintett a visszavonást az igénybejelentés visszavonásával egyidejűleg teheti meg.
 
Milyen forrásból származnak a személyes adatok?
 
Az érintett helyi önkormányzat, mint adatkezelő a személyes adatokat az érintett féltől gyűjti. A közös adatkezelés során a Belügyminisztérium és a BM OKF az érintett helyi önkormányzatoktól kapja meg az adatokat elektronikus úton..
Az adatkezelők az ellenőrzés lefolytatásához adatokat vesznek át az illetékes közműszolgáltatóktól is.
 
Továbbítja-e a nyilvántartásban szereplő személyes adatokat az adatkezelő?
 
Az ellenőrzés lefolytatását követően az adatkezelő az ellenőrzéssel érintettek adatait és az ellenőrzés során feltártakat megküldi az illetékes helyi önkormányzatnak további intézkedés céljából.
 
Mennyi ideig tárolja az adatkezelő a személyes adatokat?
 
A személyes adatokat az adatkezelők az ellenőrzés lefolytatását követően az adatoknak az illetékes helyi önkormányzat részére történő megküldésig, de legfeljebb 1 évig kezelik.
 
Nem.
 
Az érintett helyi önkormányzat a Belügyminisztérium és a BM OKF a személyes adatokat védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
 
1.      Hozzáférés: Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőnél érdeklődjön, és tőle visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy az alábbiakról tájékoztatást kapjon:
          az adatkezelés céljai;
          az érintett személyes adatok kategóriái;
          azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
          adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
          az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
          a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
          ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;